Vuokrasopimus ja -ehdot

Yleiset vuokrausehdot

Ajoneuvon käyttö
1. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan. Vuokraajan tulee noudattaa ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
2. Ajoneuvoa saa kuljettaa ainoastaan vuokraaja, ajoneuvon saa luovuttaa toiselle tai toisen kuljetettavaksi ainoastaan, jos vuokrasopimukseen on merkitty erikseen lupa kyseiselle henkilölle.
3. Ajoneuvoa ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin. Ajoneuvoa ei saa käyttää ajo-opetukseen ilman erillistä sopimusta.
4. Ajoneuvo ja sen lisävarusteet tulee lukita asianmukaisesti pysäköitäessä.
5. Mp&Kelkkavuokra:n luovuttaessa ajoneuvon vuokraajalle tulee kummankin osapuolen tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien epäselvyyksien ehkäisemiseksi. Mahdolliset vauriot tulee merkitä sopimukseen.
6. Ajoneuvo luovutetaan tankattuna ja se palautetaan tankattuna. Polttoaine ei sisälly vuokrahintaan.
7. Päivän vuokra-aika on vuorokausi (24h). Poikkeukselliset vuokrausajat sovittava erikseen ja tulee merkitä sopimukseen.

Vastuu ajoneuvosta, sen varusteista ja ajovarusteista vuokra-aikana
1. Vuokraajan perusomavastuu on 1000€ ja vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a. korvaamaan ajoneuvolle, sen varusteille ja vuokratuille ajovarusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b. Korvaamaan ajoneuvosta tai ajovarusteista kadonneet osat ja lisävarusteet. Perusomavastuu peritään tarvittaessa ajoneuvon tarkistuksen ja korjausarvion jälkeen. (Vuokrauksen aikana syntyneet kolhut ja naarmut pyritään aina sopimaan vuokraajan ja vuokranantajan kesken.)
2. Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta: Jos ajoneuvolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
3. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta: Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
4. Muut maksuvelvollisuudet: Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköinti-, ja pysäköintivirhemaksut.

5. Moottorikelkkojen variaattorin remmit uusitaan säännöllisin väliajoin joten kulumisen vuoksi remmi ei vaurioidu. Mikäli remmin joutuu varauksen aikana uusimaan, remmin hinta 150€ peritään vuokran lisäksi.

Vuokran maksu
1. Varauksen yhteydessä maksetaan 30% varausmaksua.

2. Loppuvuokra maksetaan viimeistään viikkoa (7vrk) ennen, kun ajoneuvo luovutetaan ajoon.

3. Mikäli varaus tehdään alle kahta viikkoa (14vrk) ennen vuokran alkamista niin tulee varausmaksu suorittaa kokonaan.

4. Mahdolliset lisämaksut kuten ylikilometrikorvaukset peritään sopimuksen mukaan, kun ajoneuvo palautetaan.

5. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia ennen vuokrausta tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen.

Polttoaine ja ajoneuvon hoito
Ajoneuvo luovutetaan- ja palautetaan tankki täynnä, soveltuva polttoaine on 98 E-5. Mikäli ajoneuvo palautetaan tankki vajaana, niin yrityksellä on oikeus periä tankkausmaksu 20€ + 3€/litralta. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
1. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvossa ilmenneestä tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta tulee ryhtyä.
2. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään soittamalla Mp&Kelkkavuokra:lle numeroon: Mikko 040 837 5687.
Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
3. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

Ajoneuvon palauttaminen sovitun vuokra-ajan päättyessä.
1. Ajoneuvo on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun ajoneuvo on palautettu Mp&Kelkkavuokra:lle ja ajoneuvo on hyväksytty vastaanotetuksi henkilökunnan toimesta.
2. Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Kyseisessä tapauksessa vuokraamolla on oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista sekä periä vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokrausvuorokaudelta korotettuna 50 %.
3. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 1. ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Varauksen peruminen vuokraajan toimesta.

1. Jos varaus perutaan viimeistään kahta viikkoa (14vrk) ennen varausta, niin varausmaksu palautetaan kokonaan (100%).

2. Jos varaus perutaan viimeistään viikkoa (7vrk) ennen varausta, niin varausmaksusta palautetaan puolet (50%)

3. Jos varaus perutaan alle viikkoa (7vrk) ennen varausksen alkua, niin varausmaksua ei palauteta.

Sopimuksen purkautuminen.

Mp&Kelkkavuokra:lla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti.
Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon viipymättä vuokraamolle. Ajoneuvon vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Vuokraamo voi periä ennalta sovitun lisämaksun ajoneuvon ulkomaille viemisen aiheuttamista vakuutuskustannuksista.

WhatsApp chat